1. Úvod a obsah dokumentu
V rámci tohto dokumentu nájdete informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, IČO 31 351 361, oddiel Sro, vložka číslo 5144/B (ďalej len „My“ alebo „Naša spoločnosť“), spracúva ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pričom v prípade spomínaného spracúvania vašich osobných údajov sa stávate v zmysle uvedenej legislatívy dotknutou osobou (ďalej len „Vy“ alebo „Dotknutá osoba“).

Naša spoločnosť poverila zodpovednú osobu, ktorá plní vybrané úlohy v rámci ochrany osobných údajov. Zodpovednou osobou v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Radovan Fikr (e-mail: Radovan.Fikr@hartmann.info, Telefón: +420724671140).

2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za nasledujúcimi účelmi: 

 1. Vykonanie registrácie, vytvorenie, vedenie a správa vášho užívateľského profilu
 2. Objednanie a dodanie tovaru a služieb
 3. Zodpovedanie Vašich otázok a žiadostí
 4. Vybavenie Vašej reklamácie
 5. Zasielanie marketingových správ

2.1 Registrácia, vytvorenie, vedenie a správa vášho užívateľského profilu

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť vytvoriť si užívateľský profil na stránkach www.hartmannhome.sk, prostredníctvom ktorého môžete uskutočňovať svoje nákupy a udržiavať s nami ďalší kontakt.

Spôsob poskytnutia osobných údajov

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vyplnenie registračného formulára

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovacia adresa, dátum narodenia

Nevyhnutnosť pre  splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre opatrenia prijaté pred uzatvorením  zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu

Vyplnenie registračného formulára a vytvorenie vašich objednávok

Meno, priezvisko, 
e-mailový kontakt, história vašich objednávok 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúci v našom práve zostať s Vami v kontakte a možnosti zasielať Vám personalizované ponuky určené špeciálne pre Vás

Uvedenie týchto osobných údajov za účelom vykonania registrácie zákazníka, vytvorenie, vedenie a správy užívateľského profilu je z Vašej strany celkom dobrovoľné.

Čo sa týka zaslania personalizovaných ponúk produktov a služieb, budeme radi, ak s Vami budeme môcť byť v kontakte. Zároveň Vás však nechceme týmto obťažovať, preto máte možnosť v rámci svojho užívateľského profilu (tu) zmeniť nastavenie zasielania uvedených ponúk, prípadne toto zasielanie úplne vylúčiť alebo takéto zasielanie namietať na e-mailovej adrese info@hartmannhome.sk.

2.2 Objednanie a dodanie tovaru a služieb

Prostredníctvom objednávkového formulára na webových stránkach  www.hartmannhome.sk nám poskytnete svoje osobné údaje, ktoré slúžia pre vybavenie vašej objednávky. 

Spôsob poskytnutia osobných údajov

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Právny  základ spracúvania  osobných údajov

Vyplnenie objednávkového formulára

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa pre doručovanie tovaru alebo služieb

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Pokiaľ sa rozhodnete si od nás niečo objednať, tieto údaje sú nevyhnutné na to, aby sme  Vašu objednávku mohli vybaviť, uzavrieť s Vami zmluvu a na jej základe Vám tovar alebo službu poskytneme a túto zmluvu naplníme.

2.3 Zodpovedanie vašich otázok a žiadostí

Prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach www.hartmannhome.sk máte možnosť sa na nás obrátiť so žiadosťou o informácie a zodpovedanie Vašich otázok.

pôsob poskytnutia osobných údajov

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Právny  základ spracúvania  osobných údajov

Vyplnenie kontaktného formulára

Meno, priezvisko, 
e-mailový kontakt, iné osobné údaje uvedené Vami v obsahu správy

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je celkom dobrovoľné, avšak bez súhlasu s ich spracúvaním nie sme schopní  Vám odpovedať na Vašu otázku alebo vybaviť Vašu žiadosť. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to postupom uvedeným v bode 5.1. týchto pravidiel.

2.4 Vybavenie Vašej reklamácie

Prostredníctvom reklamačného formulára na stránkach  www.hartmannhome.sk máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia na vybavenie Vašej reklamácie týkajúcej sa služby, ktorú sme Vám poskytli alebo tovaru, ktorý sme Vám dodali.

Spôsob poskytnutia osobných údajov

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Právny  základ spracúvania  osobných údajov

Vyplnenie reklamačného formulára

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, iné osobné údaje uvedené Vami v obsahu správy 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu

Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej reklamácie. 

2.5. Zasielanie marketingových správ

Na našich webových stránkach www.hartmannhome.sk máte možnosť na viacerých miestach a rôznymi spôsobmi uviesť svoje osobné údaje preto, aby sme Vám zasielali marketingové správy, ktorých obsahom budú informácie o našej spoločnosti, nami ponúkaných tovaroch a službách, prípadne iné informácie.

Spôsob poskytnutia osobných údajov

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Právny  základ spracúvania  osobných údajov

Vyplnenie všeobecného marketingového formulára

e-mailová adresa

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Vyplnenie personalizovaného marketingového formulára

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, história Vašich objednávok Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Vytvorenie objednávky

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, história Vašich objednávok, údaje o Vašom zdravotnom stave, ktoré môžu byť odvodené z toho, aký tovar ste si zakúpili Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Ktorýkoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to postupom uvedeným nižšie v bode 5.1.

Aby sme Vám neposielali ponuky, ktoré Vás nezaujímajú, využívame informácie o produktoch, ktoré ste u nás nakúpili. Niektoré produkty však môžu niesť informáciu o Vašom zdravotnom stave, preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám dali súhlas na to, aby sme Vám mohli ponúkať zľavy či produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať v súvislosti s Vaším zdravím. 

3.    Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba počas nevyhnutnej doby, ktorá je potrebná pre splnenie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje poskytnuté. Konkrétna doba, počas ktorej Vaše osobné údaje spracovávame je stanovená takto:

Účel

Doba spracovania

Vykonanie registrácie, vytvorenie, vedenie a správa užívateľského profilu 

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia 

Zasielanie marketingových správ

Počas existencie príslušného súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním marketingových správ, maximálne však po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia

Objednanie a dodanie tovaru a služieb

Do 3 rokov od skončenia právneho vzťahu (dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny); základné údaje o právnom vzťahu a o jeho existencii (zmluvné strany, predmet záväzku apod.) až po dobu 10 rokov po skončení zmluvy; ďalej osobné údaje vyžadované právnymi predpismi po dobu stanovenú právnymi predpismi.

Zodpovedanie vašich otázok a žiadostí

Po dobu 6 mesiacov od zodpovedania otázky  alebo žiadosti, alebo počas doby 6 mesiacov od poslednej komunikácie medzi Našou spoločnosťou a Vami v rámci príslušnej otázky alebo žiadosti

Vybavenie Vašej reklamácie 

Maximálne počas doby 3 rokov od riadneho ukončenia reklamácie

4.    Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme a prečo?

Na tomto mieste uvádzame kategórie možných príjemcov Vašich osobných údajov s odôvodnením, prečo k sprístupňovaniu Vašich osobných údajov môže dôjsť:

Príjemca/Sprostredkovateľ 

Dôvod sprístupnenia

Osoba zaisťujúca fungovanie webu a nášho software (počítačových systémov)

Potrebujeme, aby nám poskytovateľ softwarového vybavenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa, poskytoval servis na našich internetových stránok a chod informačných systémov

Osoba zaisťujúca rozosielanie e- mailov

Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním 
e-mailov s ponukou našich produktov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu 
e-mailovú adresu

Dopravca

Potrebujeme, aby k  Vám tovar niekto doviezol, preto je nutné poskytnúť dopravcovi údaje nevyhnutné pre doručenie.

Výdajné miesta

V prípade, že si objednáte tovar na niektoré z našich výdajných miest, pošleme meno, priezvisko a číslo objednávky do danej lekárne.

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

5.    Aké sú Vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, náležia  Vám práva, o ktorých by sme  Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky Vaše práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať, a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu) a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme boli schopní Vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese Našej spoločnosti:  HARTMANN-RICO spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, alebo na e-mailovej adrese: info@hartmannhome.sk

5.1. Právo na odvolanie súhlasu

Niektoré Vaše osobné údaje, poprípade odvodené údaje o zdravotnom stave, spracúvame na základe Vášho súhlasu. Je Vašim právom kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, vrátane súhlasu so zasielaním marketingových správ. Súhlas môžete odvolať napríklad zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@hartmannhome.sk

Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely zasielania marketingových správ, môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať jednoducho tak, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každej marketingovej správy alebo ponuky, poprípade upravíte Vaše užívateľské nastavenia v rámci Vášho užívateľského profilu.

5.2 Právo na prístup

Máte právo na prístup k Vaším osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, počas akej doby, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). 

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa jednalo o viacej kópií, dovolíme si od Vás požadovať nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

5.3 Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že o Vás spracovávame neúplné, alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje opravili, alebo pokiaľ to vyžaduje účel spracovania  týchto osobných údajov, aby  sme ich doplnili.

5.4 Právo na výmaz

Vaším právom je tiež právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli poskytnuté alebo spracovávané;
 • Vaše osobné údaje spracováva Naša spoločnosť protiprávne; 
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané a My nemáme žiadne iné oprávnenie (právny základ) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom zasielania marketingových správ;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na vymazanie Vašich osobných údajov;
 • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
 • naša spoločnosť spracováva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho osobného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo na Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Takýmto prípadom je hlavne situácia, keď od nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, bude Vás naša spoločnosť informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané i napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

5.5 Právo na prenositeľnosť

Ďalšie právo, ktoré si môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, poprípade ich na základe Vašej žiadosti predáme inému správcovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky možné.

5.6 Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, keď budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracovávané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne potrebnú pre overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnú opravu.

Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

 • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovávaní (hlavne uchovaní) našou spoločnosťou pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; 
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu našou spoločnosťou, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú k určeniu toho, či Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané prevažuje nad naším oprávneným záujmom.

5.7 Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomuto spracovaniu námietku, na základe ktorej posúdime, či je skutočne našim oprávneným záujmom Vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať, alebo či tu prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

5.8 Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania marketingových správ

Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom zasielania marketingových správ. V takomto prípade bez ďalšieho odkladu prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovávať. 

5.9 Právo na sťažnosť

V prípade, kedy sa všetky vyššie uvedené práva ukážu z Vášho pohľadu ako nedostatočné, alebo ste dospeli k názoru, že naša spoločnosť akýmkoľvek spôsobom porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR a jeho kontaktné údaje sú dostupné na tejto webovej stránke (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).