Zásady spracúvania osobných údajov

1. Úvod a obsah dokumentu
V rámci tohto dokumentu nájdete informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť HARTMANN - RICO spol s r.o. (ďalej len „My“ alebo „naša spoločnosť“) o Vás, ako o subjekte údajov, spracováva  (ďalej len „Vy“ alebo „Subjekt údajov“).
V rámci Našej spoločnosti máme poverenú osobu  na ochranu osobných údajov a ňou je:  Radovan Fikr, Radovan.Fikr@hartmann.info, +420724671140.

2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelmi, o ktorých ste boli našou spoločnosťou informovaní. To, aké  osobné údaje o Vás spracovávame a za akými účelmi, záleží na tom, akým  spôsobom ste nám svoje osobné údaje oznámili. Prostredníctvom  našich stránok máte možnosť  nám osobné údaje oznámiť nasledujúcimi spôsobmi:

2.1 Registračný formulár
Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť vytvoriť si užívateľský profil na stránkach  www.hartmannhome.sk, prostredníctvom ktorého môžete uskutočňovať svoje nákupy a udržiavať s nami ďalší kontakt. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedenom tu:

Účel

Rozsah spracovávaných  informácií

Právny  titul

Registrácia zákazníka, vedenie a správa užívateľského  profilu

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailový kontakt, história objednávok, doručovacia adresa, dátum narodenia

Nevyhnutnosť pre  splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre opatrenia prijaté pred uzatvorením  zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu

Zaslanie personalizovaných ponúk produktov a služieb spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o. a ďalšie komunikácie súvisiace s registráciou

Meno, priezvisko, 
e-mailový kontakt, vybrané témy newsletterov 

Oprávnený záujem spočívajúci v našom práve zostať s Vami v kontakte a možnosti zasielať Vám špeciálne ponuky určené pre Vás

Uvedenie týchto osobných údajov za účelom vykonania registrácie zákazníka, vedenie a správy užívateľského profilu je z Vašej strany celkom dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám vykonať registráciu účtu.

Čo sa týka zaslania personalizovaných ponúk produktov a služieb, budeme radi, ak s Vami budeme môcť byť v kontakte. Zároveň Vás však nechceme týmto obťažovať, preto máte možnosť v rámci svojho užívateľského profilu zmeniť nastavenie zasielania obchodných oznámení, prípadne toto zasielanie úplne vylúčiť.

2.2 Objednávkový formulár

Prostredníctvom objednávkového formulára Nám komunikujete svoje osobné údaje, ktoré slúžia pre vybavenie objednávky na stránkach  www.hartmannhome.sk. V   tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z  oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny  titul

Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru

Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, adresa pre doručenie

Nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy

Zaslanie personalizovaných ponúk produktov a služieb spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o. a ďalšie komunikácie súvisiace s nákupom

Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, história objednávok a nákupov

Oprávnený záujem spočívajúci v našom práve zostať s Vami v kontakte a možnosti zasielať Vám špeciálne ponuky určené pre Vás

Údaje o zdravotnom stave, ktoré môžu byť odvodené z toho, aký tovar ste si zakúpili

Súhlas so spracovaním údajov o zdravotnom stave

Pokiaľ sa rozhodnete si od nás niečo objednať, tieto údaje sú nevyhnutné na to, aby sme  Vašu objednávku mohli vybaviť, uzavrieť s Vami zmluvu a na jej základe Vám tovar alebo službu poskytneme a túto zmluvu splníme.

Preto, aby sme Vám neposielali ponuky, ktoré Vás nezaujímajú, využívame informácie o produktoch, ktoré ste u nás nakúpili. Niektoré produkty však môžu niesť informáciu o Vašom zdravotnom stave, preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám dali súhlas na to, aby sme Vám mohli ponúkať zľavy či produkty, ktoré Vás priamo zaujímajú v súvislosti s Vaším zdravím. Tento súhlas je odvolateľný postupom uvedeným v odst. 5.1.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku (poprípade odvolať súhlas s použitím osobných údajov o zdravotnom stave), na základe ktorej ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).

V prípade, že ste u nás registrovaný/registrovaná, máte možnosť toto vylúčiť v rámci svojej užívateľskej sekcie, poprípade postupom uvedeným v ods. 5.8.

2.3 Kontaktný formulár

Prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach  www.hartmannhome.sk máte možnosť sa na nás obrátiť so žiadosťou o informácie a zodpovedaní Vašich otázok. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny  titul

Zodpovedanie dotazu 

Meno, priezvisko, 
e-mailový kontakt, obsah správy

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je celkom dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní  Vám odpovedať na Váš dotaz.

Rovnako tak máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to postupom uvedeným ďalej v 5.1.

2.4 Reklamačný formulár

Prostredníctvom reklamačného formulára na stránkach www.hartmannhome.sk máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia k vybaveniu reklamácie Vami objednaného tovaru. V tomto prípade spracovávame Vaše údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny  titul

Vybavenie reklamácie, vrátane prípadného dodania nového tovaru.

Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, názov tovaru, popis vady a detaily objednávky

Naša povinnosť, uložená zákonom, vybaviť reklamáciu

Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie reklamácie. 

2.4.1 Newsletter

Prostredníctvom odberového formulára na stránkach  www.hartmannhome.sk máte možnosť uviesť svoje osobné údaje preto, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenie, ktorého obsahom budú newslettery a ponuky našich produktov služieb. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právní titul

Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o.

e-mailový kontakt

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním obchodných oznámení

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je celkom dobrovoľné, tieto údaje sú však nutné pre to, aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné oznámenia s ponukou produktov či ďalších služieb.

Máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov vždy odvolať, a to postupom uvedeným nižšie v 5.1.

3.    Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne potrebnú dobu, ktorú potrebujeme ku splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Konkrétne  je doba, po akú Vaše osobné údaje spracovávame, stanovená takto:

Účel

Doba spracovania

Vykonanie registrácie zákazníka, vedenie a správa užívateľského profilu (registračný formulár)

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia

Zaslanie personalizovaných ponúk produktov a služieb spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o. (registračný formulár a objednávkový formulár)

Maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia či nákupu

Zaslanie ponuky produktov a služieb (newsletter)

Do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných ponúk

Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru (objednávkový formulár)

Do 5 rokov od skončenia právneho vzťahu (dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny); základné údaje o právnom vzťahu a o jeho existencii (zmluvné strany, predmet záväzku apod.) až po dobu 10 rokov po skončení zmluvy; ďalej osobné údaje vyžadované právnymi predpismi po dobu stanovenú právnymi predpismi.

Zodpovedanie dotazu (kontaktný formulár)

Po dobu 1 roku od zodpovedania dotazu, poprípade po dobu 1 roku od poslednej komunikácie medzi Našou spoločnosťou a Vami v rámci príslušného dotazu

Vybavenie reklamácie, vrátane prípadného dodania nového tovaru (reklamačný formulár)

Maximálne po dobu 5 rokov od ukončenia reklamácie

4.    Komu Vaše osobné údaje dávame?

Dopredu nevieme, komu budeme Vaše osobné údaje poskytovať. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k odovzdaniu Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca

Dôvod sprístupnenia

Osoba zaisťujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov)

Potrebujeme, aby nám poskytovateľ softwarového vybavenia, ktorý v pozícii spracovateľa, poskytoval servis na našich internetových stránok a chod informačných systémov

Osoba zaisťujúca rozosielanie e-mailov

Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním 
e-mailov s ponukou našich produktov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu 
e-mailovú adresu

Dopravca

Potrebujeme, aby k  Vám tovar niekto doviezol, preto je nutné poskytnúť dopravcovi údaje nevyhnutné pre doručenie.

Výdajné miesta

V prípade, že si objednáte tovar na niektoré z našich výdajných miest, pošleme meno, priezvisko a číslo objednávky do danej lekárne.

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje odovzdané.

5.    Aké sú Vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť o Vás spracováva osobné údaje, náležia  Vám práva, o ktorých by sme  Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať, a ktorý umožní overiť , že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu) a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme ale boli schopní Vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese Našej spoločnosti:  HARTMANN-RICO spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, alebo na e-mailovej adrese: info@hartmannhome.sk

5.1. Právo na odvolanie súhlasu

Niektoré Vaše osobné údaje, poprípade údaje o zdravotnom stave, spracúvame na základe Vášho súhlasu. Je Vašim právom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Súhlas môžete odvolať žiadosťou na adresu: info@hartmannhome.sk

Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení, môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných oznámení odvolať jednoducho tak, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia, poprípade upravíte Vaše užívateľské nastavenia v rámci Vášho užívateľského profilu.

5.2 Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). 

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa jednalo o viacej kópií, dovolíme si od Vás požadovať nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

5.3 Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že o Vás spracovávame neúplné, alebo nesprávne  osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili, alebo pokiaľ   to vyžaduje účel spracovania  týchto osobných údajov, aby  sme ich doplnili.

5.4 Právo na výmaz

Vaším právom je tiež právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracúvava. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané;
  • Vaše osobné údaje spracúvava naša spoločnosť protiprávne; 
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielaniu obchodných oznámení);
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
  • naša spoločnosť spracováva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho osobného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo na Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Takýmto prípadom je hlavne situácia, keď od nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, bude Vás naša spoločnosť informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané i napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

5.5 Právo na prenositeľnosť

Ďalšie právo, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, poprípade ich na základe Vašej žiadosti predáme inému správcovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky možné.

5.6 Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, keď budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracovávané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne nutnú k overeniu presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.

Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

  • spracovanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je protiprávne, ale neprajete si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané; 
  • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovávaní (hlavne uchovaní) našou spoločnosťou pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; 
  • vzniesol/vzniesla ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu našou spoločnosťou, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú k určeniu toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vašim právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

5.7 Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomuto spracovaniu námietku, na základe ktorej posúdime, či je skutočne našim oprávneným záujmom Vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať, alebo či tu prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

5.8 Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu

Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných oznámení). V takomto prípade bez ďalšieho odkladu prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovávať.

5.9 Právo na sťažnosť

V prípade, keď všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu  nedostatočné, alebo ste názoru, že akýmkoľvek spôsobom naša spoločnosť porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dostupný na stránke (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).