Zakliknutím príslušného políčka a odoslaním formulára umiestneného na webovej stránke www.hartmannhome.sk udeľujem v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, IČO 31 351 361, oddiel Sro, vložka číslo 5144/B, ako prevádzkovateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ)  súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, a to za účelom zasielania marketingových správ prostredníctvom elektronickej pošty (newsletter alebo odber noviniek).

Môj súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že tento súhlas je možné kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať: 

  • prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu info@hartmann.sk, 
  • kliknutím na možnosť zrušenia odberu noviniek, ktorá sa nachádza v každej marketingovej správe posielanej elektronicky, alebo 

Prevádzkovateľ v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie tohto súhlasu pred uvedenou dobou prestane spracúvať a zabezpečí vymazanie, a to bez zbytočného odkladu. 
 
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a svojich právach nájdete na našich webových stránkach tu.