Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných zdieľaní, cookies

1.    Ochrana osobných údajov zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.    Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, adresa elektronickej pošty a emailová adresa (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“).

3.    Zákazník dáva prevádzkovateľovi ako správcovi svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy s partnermi predávajúceho, ďalej za účelom skvalitňovania starostlivosti o zákazníka, využitie pre marketingové a reklamné účely prevádzkovateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným (na adresu prevádzkovateľa HARTMANN-RICO spol. s r.o., IČO: 31 351 361, Einsteinova 24, Bratislava 851 01). Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, hlavne prostredníctvom emailovej komunikácie. Vyššie uvedený súhlas je zákazníkom daný okamihom, kedy klikom potvrdí objednávku. Tento súhlas platí aj pre spracovávateľov osobných údajov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah, a tým je obchodná korporácia Freely Agency s.r.o., Slezská 844/96, 130 00 Praha, Vinohrady, Identifikační číslo: 057 58 319, DIČ: CZ05758319.

4.    Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníka, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že zákazník má k ním prístup a že má právo pri porušení zákona obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

5.    Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z on-line obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

6.    Osobné údaje budú spracúvané po dobu určitú najviac na obdobie 5 rokov. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.    Pokiaľ zákazník zistí, že prevádzkovateľ prevádza spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života zákazníka, alebo v rozpore s právnymi predpismi a písomne požiada prevádzkovateľa, má právo na poskytnutie informácií o osobných údajoch a o ňom spracúvaných, o účele a povahe spracovania osobných údajov a o spracovateľovi osobných údajov. Zákazník je ďalej oprávnený požiadať prevádzkovateľa a) o vysvetlenie b) opravu osobných údajov, ak zistí, že spracúvané osobné údaje neodpovedajú skutočnosti c) odstránenie závadného stavu, hlavne môže požadovať blokáciu alebo likvidáciu osobných údajov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie tohto článku má zákazník právo obrátiť sa v prípade porušenia povinností prevádzkovateľa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave.

8.    Ak požiada zákazník o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ povinný túto informáciu poskytnúť. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácii podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú finančnú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácií.

9.    Marketingovými a reklamnými účelmi v zmysle bodu 3 tohto článku sa rozumie zaslanie informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom prevádzkovateľa a obchodných zdieľaní v zmysle zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to na elektronickú adresu zákazníka.

10.    Zákazník použitím on-line obchodu súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač, smartfón, notebook, tablet a pod.. V prípade, že je rezervácie v on-line obchode možné previesť a záväzky účastníkov plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač, smartfón, notebook, tablet a pod. zákazníka, môže zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ používa cookies za účelom uľahčenia poskytovania služieb informačnej spoločnosti, v súlade s právnym rádom Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o účele „cookies“, či podobných nástrojov a zaisťuje, aby zákazníkom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.

11.    Cookies sú malé textové súbory, ktoré vzniknú navštívením každej webovej stránky. Využívajú sa ako štandardný nástroj pre ukladanie informácii o tom, ako sú stránky on-line obchodu využívané. Prevádzkovateľ tak dokáže odlíšiť jednotlivých užívateľov alebo zákazníkov od seba a prispôsobiť obsah ich konkrétnym preferenciám.

12.    Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi stránky on-line obchodu a všetky informácie zhromaždené o užívateľoch či zákazníkoch používa výlučne ku skvalitňovaniu služieb. Osobné údaje zákazníkov chránia použitím najmodernejších technológii a ďalším osobám ich zdieľa iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. zmluvní partneri). V niektorých prípadoch poskytnutie osobných údajov môže ukladať zákon.

13.    Použitie tzv. cookies sa dá vypnúť použitím niektorého z moderných internetových prehliadačov so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch.