Informácia o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás o novej možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Všetky reklamácie a požiadavky sa vždy snažíme dôsledne prehodnotiť a vyriešiť  k obojstrannej spokojnosti. Pokiaľ by však i napriek tomu došlo medzi Vami ako spotrebiteľom (spotrebiteľom je myslená fyzická osoba – nepodnikateľ) a spoločnosťou HARTMANN-RICO spol. s r.o. ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý by sa nepodarilo vyriešiť vzájomnou dohodou, máte ako spotrebiteľ možnosť podať návrh na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach: 


Spotrebitelia majú možnosť pri tovare zakúpenom on-line zahájiť tiež mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom európskej platformy mimosúdneho riešenia sporov on-line dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.


Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov na Slovenskej obchodnej inšpekcii sa zahajuje výhradne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, že sa spor preukázateľne nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvý krát. Náklady spojené s mimosúdnym riešením sporu na Slovenskej obchodnej inšpekcii si nesie spotrebiteľ sám i predávajúci sám. Po dobu trvania mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu na Slovenskej obchodnej inšpekcii nebežia ani nezačnú bežať premlčacie doby podľa občianskeho zákonníka.

Podmienky upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu sporu, môžete sa obrátiť na súd. Nemusíte ani možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu obrátiť priamo na príslušný súd, ktorým je Okresný súd Bratislava V. 

Na prípadné otázky Vám radi odpovieme. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: info@hartmannhome.sk