Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás o možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Všetky reklamácie a požiadavky sa vždy snažíme dôsledne prehodnotiť a vyriešiť  k obojstrannej spokojnosti. Pokiaľ by však i napriek tomu došlo medzi Vami ako spotrebiteľom (spotrebiteľom je myslená fyzická osoba – nepodnikateľ) a spoločnosťou HARTMANN - RICO spol. s r.o. ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý by sa nepodarilo vyriešiť vzájomnou dohodou, máte ako spotrebiteľ možnosť podať návrh na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa zákona. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach: 

  • https://www.soi.sk/, 
  • https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Spotrebitelia majú možnosť pri tovare zakúpenom on-line zahájiť tiež mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom európskej platformy mimosúdneho riešenia sporov on-line dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

V prípade, že Vy ako spotrebiteľ nie ste spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil Vaše práva, ste oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, ste oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Podmienky mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, že mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu sporu, môžete sa obrátiť na súd. Nemusíte ani možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu obrátiť priamo na príslušný súd. 

Na prípadné otázky Vám radi odpovieme. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: info@hartmann.sk