Ako nakupovat

Doprava

UPS Doručení domů

Doprava

Zadarmo

Platba

Bankovým prevodom vopred

Cenu tovaru uhradíte prevodom na účet

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode (ďalej tiež „e-shop“) www.hartmannhome.sk. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 

Kontaktné údaje:
E-shop: www.hartmannhome.sk

Prevádzkovateľ e-shopu a predávajúci:
Obchodná spoločnosť HARTMANN-RICO spol. s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01,
IČO: 31 351 361, DIČ: 2020300073, IČ DPH: SK2020300073,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka číslo 5144/B.

Adresa pre uplatnenie reklamácie a zasielanie reklamovaného tovaru:
SETRANS-EKO, spol. s r.o.
Športová 47/5409
Senica - Čácov
905 01

Telefón: 0800 100 150
Email: info@hartmann.sk
 

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu dostupného na adrese www.hartmannhome.sk v prípade voľby zasielanie tovaru. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 2. Tieto obchodné podmienky sú trvalo k dispozícii na uvedenej webovej stránke a kupujúci, pokiaľ chce urobiť objednávku, musí s nimi vysloviť súhlas. 
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia tiež príslušnými právnymi predpismi, zvlášť ustanoveniami o kúpnej zmluve zákona 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 4. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa ďalej riadia zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/).
II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Informácie o tovare uvedené v e-shope nie sú záväznou ponukou a majú informatívny charakter. Fotografie uvedené na stránkach obchodu majú ilustratívny charakter. 
 2. Informácie o cenách produktov sú záväzné. Ceny tovaru sú uvedené  vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých  súvisiacich poplatkov, okrem prípadných nákladov na doručenie tovaru alebo prípadných nákladov za platbu za tovar. Ceny za tieto položky sú uvedené v e-shope. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, ktorú sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. 
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu (ďalej len „objednávka“). Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. 
 4. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho zaslaním na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku; u predávajúceho bude uložená po dobu príslušnej zákonnej doby. V prípade, že v tomto potvrdení kupujúci nájde akúkoľvek nezrovnalosť, má povinnosť bezodkladne predávajúceho kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká buď        a) doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je zaslané kupujúcemu predávajúcim, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú kupujúci predávajúcemu uviedol v objednávke alebo b) oznámením predávajúceho o odoslaní tovaru podľa objednávky prostredníctvom e-shopu, v sekcii "Osobný účet". Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prevzatím tovaru kupujúcim. Potvrdenie obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Potvrdenie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky. 
 5. Informácie uvedené v internetovom obchode predávajúceho obsahujú taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia v prípade, že je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu s kupujúcim uzatvoriť. 
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. 
   

 

III. Dodacie a platobné podmienky

III.1 Dodacie podmienky

 1. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci pri zadávaní objednávky, zaslaním tovaru predávajúcim. 
 2. V prípade voľby zaslania tovaru zašle predávajúci tovar na akúkoľvek požadovanú adresu v rámci SR, podľa požadovaného spôsobu prepravy. Náklady na dodanie budú účtované podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru. V prípade, že je z nejakého dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletne. Pokiaľ bude tovar skladom, predávajúci odovzdá tovar dopravcovi k doručeniu kupujúcemu od 72 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy (lehota plynie počas pracovných dní). Pokiaľ nebude tovar skladom, predávajúci odovzdá tovar dopravcovi k doručeniu kupujúcemu v lehote dostupnosti uvedenej u daného tovaru v e-shope. O iných lehotách predania tovaru dopravcovi  bude kupujúci informovaný do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
 4. Doprava tovaru bude realizovaná prostredníctvom zmluvného dopravcu. Tovar je odoslaný na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Pokiaľ kupujúci na danej adrese nie je zastihnutý, bude zásielka uložená v súlade s aktuálnymi podmienkami zvoleného dopravcu.
 5. Tovar bude dodávaný v bežných papierových, či inak obvyklých obaloch. Faktúra spolu s dodacím listom k tovaru bude predávajúcim kupujúcemu zaslaná e-mailom, dodací list bude kupujúcemu zaslaný tiež spolu s tovarom. 
 6. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru tovar skontrolovať – čo sa týka počtu balíkov s tovarom a neporušenosť obalov. Prípadné vady je potrebné oznámiť dopravcovi; v takomto prípade nie je kupujúci povinný tovar prevziať. Podpisom dodacieho listu k tovaru kupujúcim a prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že počet balíkov súhlasí a obal tovaru nebol porušený a na neskoršie reklamácie v tomto smere nebude braný ohľad. 
 7. Ak kupujúci požiada, predávajúci mu potvrdí v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z poškodeného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť. 
 8. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

III.2 Platobné podmienky

 1. Kupujúci volí jednu z nasledujúcich platobných možností: v prípade voľby zasielanie tovaru je možné platiť a) prevodom na účet predávajúceho vopred, b) on-line platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay.
 2. V prípade voľby platby prevodom na účet bude kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslaná informácia o platbe a platobných podmienkach. Po pripísaní kúpnej ceny vrátane poštovného na účet predávajúceho bude kupujúcemu na uvedenú e-mailovou adresu zaslaný daňový doklad. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom, čo je číslo objednávky.
 3. V prípade voľby on-line platby kartou bude kupujúcemu na uvedenú adresu zaslaný daňový doklad po prijatí platby.
 4. V prípade voľby dobierky bude doklad zaslaný spolu s tovarom.
 5. Podľa zákona 289/2008 Z.z.  o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 6. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch predávajúci pri nákupe elektrozariadenia informuje kupujúceho o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je určený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený aj vo faktúre kupujúceho.
   

 

IV. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy (zrušiť akúkoľvek potvrdenú objednávku alebo jej časť), a to v nasledujúcich prípadoch:
  1. (a) objednaný tovar sa už nevyrába alebo sa nedodáva na slovenský trh,
  2. (b) výrazným spôsobom sa zmenila výrobná alebo veľkoobchodná cena objednaného tovaru,
  3. (c) nepredvídané udalosti (vyššia moc, vojna, nepokoje, pracovné boje, úradné opatrenia, nedostatky energie, alebo surovín, alebo poruchy prevádzky),
  4. (d) insolventnosť, alebo zlá platobná morálka kupujúceho
  5. (e) kupujúci pri predchádzajúcich objednávkach neodobral všetok tovar ku dohodnutému termínu, alebo nesplnil svoje platobné povinnosti voči predávajúcemu.
 2. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky ohľadom prípadnej dohody na dodanie iného tovaru, alebo inom postupe.
 3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo poslednej dielčej dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru, či zaplatenia. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Písomné odstúpenie od zmluvy zasiela kupujúci na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.
 4. Vzor formuláru pre odstúpenie kupujúceho od zmluvy je dostupný na webovskej stránke.
 5. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu, či číslo zmluvy, alebo predajného dokladu, bankové spojenie a spôsob vrátenia tovaru.
 6. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal, nie však skôr, než od kupujúceho obdrží vrátený tovar. Ak predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodanie tovaru niekoľkými spôsobmi, je povinný kupujúci nahradiť najlacnejší z nich. Iným spôsobom vráti peňažné prostriedky len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a predávajúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady.  
 7. Kupujúci je povinný do 14 dní od okamžiku odstúpenia od zmluvy predávajúcemu zaslať (nie na dobierku), alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, opotrebenia či poškodenia. Náklady súvisiace s vrátením tovaru nesie kupujúci.  
 8. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a pripočítať ho na vrátenú čiastku kúpnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci vyberie tovar, alebo jeho časť z uzavretého obalu, čím naruší jeho sterilitu, nie je možné od zmluvy odstúpiť z hygienických dôvodov v súlade s § 7 ods. 6 písm. e) zákona 102/2014 Z. z.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. 
 10. Ustanovenie o práve na odstúpenie od zmluvy sa nedá  chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.  
 11. Ak je kupujúcemu poskytnutý k tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, darček, je darovacia zmluva uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho, skončí platnosť darovacej zmluvy  a kupujúci je povinný poskytnutý darček vrátiť spolu s tovarom. 
 12. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné  uplatniť pri zmluvách na dodanie tovaru, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze; pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vybratý z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť; ďalej pri sterilných výrobkoch a pri testoch značky Veroval;   a pod.
   

 

V. Práva a povinnosti z chybného plnenia

 

 1. Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté, alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému, alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o chyby (vady) tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.   
 2. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny; Pokiaľ povaha vady nie je primeraná (hlavne ak sa chyba nedá odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád, alebo novej súčiastky bez vád, ak sa vada týka len tejto súčiastky. 
 3. Ak nie je oprava, alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 
 4. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil. 
 5. Pri predávaní použitého tovaru  predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania, alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.  
 6. Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe, alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru, v pripojenom návode alebo v e-shope.
 7. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):  
  1. odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;  
  2. bezplatné odstránenie vady opravou;
  3. primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  4. vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy
 8. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.   
 9. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide  o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.  
 10. Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady), alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.  
 11. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, alebo nedodržaní návodu na použitie.  
 12. Pri vybranom tovare sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.  

V.1 Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho. V prípade uplatnenia reklamácie u predávajúceho je kupujúci povinný podať reklamáciu v písomnej forme s uvedením svojich kontaktných údajov, popisom vady a požiadavkou na vybavenie reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať  predávajúcemu na adresu: SETRANS-EKO, spol. s r.o., Čáčov 399, Senica, 905 01. Reklamačný formulár nájdete tu.

 1. Kupujúci je povinný dať informáciu predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.   
 2. Ak si kupujúci nezvolí právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 
 3. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od doručenia tovaru predávajúcemu, alebo na miesto určené k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, má byť čistý a kompletný.   
 4. Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. 
 5. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia, alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde  k výmene tovaru, alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho, ako by šlo o kúpu nového tovaru, alebo jeho časti.   
 6. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje informovať o vybavení reklamácie kupujúceho podľa jeho požiadavky e-mailovou správou, alebo prostredníctvom SMS.  
 7. Pri oprávnenej reklamácii prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. 
 8. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. 
 9. Ustanovenia uvedené v čl. V. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania, alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
   
VI. Ochrana osobných údajov kupujúceho
 1. Kupujúci súhlasí so spracúvaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, adresa elektronickej pošty a emailová adresa, (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 2. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú  možnosť, súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných upozornení kupujúcemu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke urobenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch informovať.
 4. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracúvaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. 
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám. 
 6. Osobné údaje budú spracúvané po dobu určitú, počas doby max. 5 rokov. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 
VII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.Web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 2. Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke  ec.europa.eu/consumers/odr/.  Po dobu trvania jednania o mimosúdnom vyrovnaní sporu neprebiehajú ani nezačnú prebiehať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu vyslovene neodmietne v jednaní pokračovať. 
 3. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdnom riešení sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne.   
 4. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/).
 5. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (zákonom č. 40/1964 Zb.), zákonom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.  
 6. Zmluva vzniká prostredníctvom e-shopu a podľa týchto obchodných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim.
 7. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.9.2020 a rušia predchádzajúce obchodné podmienky.
 8. Predávajúci môže tieto obchodné podmienky meniť a to ich zverejnením na webovej stránke www.hartmannhome.sk